Čeština v mluveném korpusu

Čeština v mluveném korpusu - Marie Kopřivová, | Dcparkrx.org

...ém korpusu Autor: Kopřivová, Marie a Waclawičová, Martina Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny EAN: 9788071069829 ISBN: 978-80-7106-982-9 Popis: 1× kniha, brožovaná, 273 stran, česky Rozměry: 14 × 20 cm Rok vydání: 2008 (1 ... PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. | Ústav bohemistických studií ... . vydání) Čeština v mluveném korpusu zpět na výběr knih. Marie Kopřivová (ed.), Martina Waclawičová (ed.) Tento svazek přináší soubor příspěvků z mezinárodní a interdisciplinární konference Čeština v mluveném korpusu konané v roce 2007 na FF UK v Praze. Témata knihy, první svého druhu, zahrnují široké pole od problematiky ... V první kapitole této práce napřed prozkoumáme vztah spisovného a mluveného jazyka a vymezíme partikule v češtině. Dále v druhé kapitole shrneme základ ... PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. | Ústav bohemistických studií ... . Témata knihy, první svého druhu, zahrnují široké pole od problematiky ... V první kapitole této práce napřed prozkoumáme vztah spisovného a mluveného jazyka a vymezíme partikule v češtině. Dále v druhé kapitole shrneme základní informace o Pražském mluveném korpusu, z jehož materiálu čerpám, v třetí kapitole podrobíme částice analýze z různých hledisek. čeština a ostatní nespisovné útvary trpný rod prostě nemají, nebo zda ho vyjadřují prostředky homonymními s přísudkem vyjádřeným dlouhým tvarem deverbativa a sponou (srov. např. Štícha, 2004, 20113). Naopak rezultativ je v běžně mluvené ko- Adamovičová A.: Partikule v mluveném jazyce z hlediska v mluvčích a mluvní situace. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 114-128. ISBN 978-80-7308-884-2. Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: Kopřivová, M. a Waclawičová, M. (Eds.), Čeština v mluveném korpusu , 249-254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu. čet výskytu slova v korpusu (textu) o velikosti 1 milion slov. ORAL2013 SYN2015 chápeš 207,58 ipm6 8,62 ipm rozumíš 182,92 ipm 6,85 ipm viď 769,44 ipm 14,47 ipm víš 2235,58 ipm 91 ,23 ipm Tab. 1 Výskyt daných výrazů v mluveném (ORAL2013) a psaném (SYN2015) korpusu. ženy muži chápeš 127,76 ipm 285,86 ipm Blatná, Renata: Srovnání adnominální funkce nejfrekventovanějších prepozic v psanéma mluveném korpusu (Comparison of the adnominal function of the most frequent prepositions in the written and spoken corpora); In: Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. 2008, Studie z korpusové lingvistiky. V lis­to­padu 2018 byly v ČNK zpří­stup­něny dva nové kor­pusy: spe­ci­a­li­zo­vaný kor­pus Ko­di­tex vy­tvo­řený pro účely mul­ti­di­men­zi­o­nální ana­lýzy češ­tiny a nkjp_1m, ručně označ­ko­vaný mi­li­o­nový vzo­rek Ná­rod­ního kor­pusu pol­ského ja­zyka. 2002 - 2006: Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch 2002 - 2006 (spoluriešiteľ) Významné ocenenia 2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu) Češtin...

INFORMACE

AUTOR
Marie Kopřivová,
DIMENZE
6,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Čeština v mluveném korpusu.pdf

POPIS

Edice Studie z korpusové lingvistiky předkládá odboré i laické veřejnosti nejnovější a starší přístupy k jazyku nezatížené výsledky bádání v relativně mladém oboru lingvistiky. Jeho hlavní přínos spočívá v mnohonásobně větším jazykovém materiálu, než jaký měla k dispozici ještě lingivistcá generace předchozí, v možnosti jeho počítačového zpracování, které je rychlé a jehož postupy jsou opakovatelné a tím také kontrolovatelné, a především v důrazu na živý jazyk a na skutečný a typický úzus, toto v protikladu ke školou opakovaným mýtů. Analýzy založené na takovýchto datech jsou jak objektivní, tak vyčerpávající.Tento svazek přináší soubor příspěvků z mezinárodní a interdisciplinární konference Čeština v mluveném korpusu konané v roce 2007 na FF UK v Praze. Témata knihy, první svého druhu, zahrnují široké pole od problematiky budování mluvených korpusů přes zkoumání obecných rysů mluvenosti a variantnosti v mluveném jazyce až po různé aspekty gramatického popisu mluveného jazyka.

Chcete si přečíst knihu?Čeština v mluveném korpusu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Kopřivová,. Číst Čeština v mluveném korpusu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY