Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Jan Šváb, | Dcparkrx.org

...cích tzv. velké chirurgie v konci 19. století ... Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích. (eBook, 2016 ... ... . Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století. Kategorie: Historie - literatura Třetí svazek Dějin cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 se zaměřuje na šest významných cisterckých opatství s vazbou na české země.Vedle původem českých ústavů Marienthalu a Žďáru jde o čtyři zahraniční kláštery, jež měly ve středověkých Čechách enklávy svých statků.Kniha na prvním místě seznamuj... Vedle toho ... Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích | proLékaře.cz ... .Kniha na prvním místě seznamuj... Vedle toho obsahuje kniha i průřezové kapitoly věnované vývoji vědy v devatenáctém a dvacátém století. FRANC, Martin - KOSTLÁN, Antonín - MÍŠKOVÁ, Alena (eds.). Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010. 529 s. Historie. ISBN 978-80-200-1809-. Kapitoly z dějin účetnictví. Učební text 8 V českém prostředí jsou vruby doloženy od nejstaršího období až do novověku. Podobně jako řezané cedule mohly mít i vruby v pozdější době papírovou podobu. Je doloženo použití těchto typů účetních záznamů v podobě důkazních prostředků u soudu. Věděli jste že.. Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I. Podzim 2016 - jaro 2017 Sylabus semináře a základní bibliografie. Mgr. Petr Elbel, PhD. Základní příručky a shrnující studie: Jaroslav KADLEC, Přehled českých církevních dějin, I-II, Praha 1994-19952. Václav MEDEK, Cesta české a moravské církve staletími, Praha 1982. Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown ... Románské umění v českých zemích a v Evropě; Donatello a florentské sochařství té doby; Záalpská renesance v souvislostech; Barokní architektura v Čechách (ZS 2019/20) Kapitoly z malířství střední Evropy 19. století; Kanonická díla evropské avantgardy: Vznik, recepce, interpretace, revize; Le Corbusier Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku Daniel, Bartoloměj Document has not been rated yet...

INFORMACE

AUTOR
Jan Šváb,
DIMENZE
6,35 MB
NÁZEV SOUBORU
Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích.pdf

POPIS

Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách,a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky– prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století.

Chcete si přečíst knihu?Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Šváb,. Číst Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY