Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989: Sborník příspěvků

Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989: Sborník příspěvků - Karel Malý, | Dcparkrx.org

.... 5 Práci Malý, K. (ed.) Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 ... PDF Acta Universitatis Brunensis ... . Karolinum: Praha, 2004 lze vnímat různými způsoby, nicméně až na několik ... Cílem mé bakalářské práce je stručná charakteristika ústavního vývoje na území našeho státu v letech 1848 - 1948 a podrobnější charakteristika ústavního vývoje na našem území v ... osobního užívání bytu v letech 1964-1989 v teorii a soudobé praxi. 1 1 Srv. Balík, S.: Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1 ... Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 - Karel ... ... . 1 1 Srv. Balík, S.: Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a soudobé praxi, in: Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K. (eds.): Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí raci: vystudovali v době, kdy fakulty nenabízely kvalitní vzdělání nesoucí takové atributy akademického prostředí, jako je otevřenost či diskuse, nemluvě ani 4 Tamtéž, str. 133-134. 5 Práci Malý, K. (ed.) Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Karolinum: Pra- 8 Malý K., Soukup L., sborník p řísp ěvk ů, Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, přísp ěvek Schelle K a Schelleová I., Vývoj organizace soudnictví v letech 1945-1989, Praha, Karolinum 2004, s. 346 9 Hendrych D. a kolektiv, Správní právo, Praha 2006, VI. Část, s. 570 3 Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září, Praha ... Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. ... Vývoj práva v Československu v ... Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918, 2006: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 Vznik a vývoj socialistického práva : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní právněhistorické konferenci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 22.-26. září 1975 In Symbol a symbolika v právu : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických ... Vývoj rodinného práva 1945 - 1989. In Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. s ... Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 : Sborník příspěvků. / Zost. Karel Malý, Zost. Ladislav Soukup, Edit. ... Publikácia obsahuje odborné štúdie právnych historikov venované vývoju verejného a súkromného práva v Československu v rokoch 1945-1989. Autori okrem iného analyzujú premeny právnej vedy a štúdia ... -VLČEK, Eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945-1990. In: MALÝ, Karel - SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Karolinum, Praha 2004, s. 389-390. 3. Fondy -Archiv bezpečnostních složek (dále ABS), fond (dále f.) Vyšetřovací spisy - České osobního užívání bytu v letech 1964-1989 v teorii a soudobé praxi.1 1 Srv. Balík, S.: Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a soudobé praxi, in: Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K. (eds.): Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí KAPLAN, K.: Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, s. 107-114. KAPLAN, K.: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha 1992. „Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Vývojové aspekty vzájemnéhona téma vztahu soudní soustavy a správního členění státu v Československu (1918) zpracovala -1938 samostatně a uvedla jsem všechny použité a řádně citované prameny." Kocian, J.: Vývoj Národní fronty v letech 1945-1948. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948 ...

INFORMACE

AUTOR
Karel Malý,
DIMENZE
7,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989: Sborník příspěvků.pdf

POPIS

Publikace obsahuje odborné studie právních historiků věnované vývoji veřejného a soukromého práva v Československu v letech 1945 - 1989. Autoři mj. analyzují proměny právní vědy a studia práv po roce 1945, postupnou socializaci právního řádu, reorganizaci státního aparátu (justice, správa, bezpečnost), vznik a vývoj specifických úřadů komunistického Československa, charakter socialistického trestního procesu či regulaci občanskoprávních vztahů v letech 1945 - 1989.

Chcete si přečíst knihu?Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989: Sborník příspěvků ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Malý,. Číst Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989: Sborník příspěvků Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY